1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1000-1526   II. (Jagelló) Ulászló, 1490-1516   1492. évi törvénycikkek
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1492. évi törvénycikkek

Előbeszéd * 

Mi Ulászló, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország, Dalmáczia, Horvátország, Szlavonia, Ráma, Szerbia, Galiczia, Lodomeria, Kunország és Bolgárország királya, Szilézia és Luxemburg herczege, Morvaország és Lausitz őrgrófja stb.

Adjuk tudtára jelen levelünk rendén mindeneknek a kiket illet:

1. § Hogy midőn a fenséges fejedelemnek, néhai Mátyás király urnak, a mi boldog emlékü elődünknek halála után és ennek következtében e Magyarország kormányára isteni rendelésből történt meghivatásunk és elismertetésünk után, Isten segitségével és ez országunk főpap urainak és báróinak tanácsával a sok és igen terhes ellenségeskedést, mely ez ország nyakára nőtt, valamint az itthon folyt igen heves versengéseket és belső meghasonlásokat is, melyek megannyian ez országot már végveszélybe látszottak sodorni és dönteni, megszüntettük, és előbb a fenséges Miksa fejedelem urral, római királylyal stb. ki a többiek között ez ország vesztére tört, békét s egyességet kötvén és hozván létre, azután a többi külellenséget szétvervén és megfutamitván, az itthon folyt belháboruknak, meghasonlásoknak és egyenetlenségeknek pedig véget vetvén, mindenben békét és egyetértést létesitettünk.

2. § Az ország főpap urai és bárói végre azt kivánták, hogy a maguk és a többi országlakosok jövendő nyugalmára szükséges dolgok megbeszélése végett országlakóink közönségének a legközelebb mult gyertyaszentelő Boldogasszonyünnepére ide Buda városunkba közönséges vagyis országgyülést hirdessünk.

3. § Miután tehát egybegyültek és ez ország boldog állapota érdekében igen sokat tanácskoztak és határoztak, egyéb tanácskozások és egyéb intézkedések közt végre ez ország régi törvényeiből, decretumaiból és szokásaiból kiválogatott és mindnyájuk közös tanácsával és elhatározásával egybe gyüjtött, valamint az időviszonyokhoz és körülményekhez képest ujonnan is szerkesztett némely czikkelyeket terjesztettek elénkbe.

4. § Alázatosan esdekelvén, hogy e czikkelyeket törvényerejüeknek tekinteni, tetszéssel és szivesen fogadni, valamint a maguk és a többi országlakosok megvigasztalására és az egész ország nyugalmára királyi hatalmunkkal jóváhagyni, helyeselni és megerősiteni méltóztassunk. A mely czikkelyek sorban igy következnek:


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat