1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1910-1916   1913. évi XXII. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1913. évi XXII. törvénycikk

ágyugyár felállitásáról * 

1. § A m. kir. pénzügyminiszter által a m. kir. kormány képviseletében a „Skodawerke Aktiengesellschaft” pilseni és „Fried. Krupp Aktiengesellschaft esseni czéggel ágyugyárnak felállitása és üzembentartása tárgyában 1913. évi április 21-én kötött s a jelen törvény mellékleteként beczikkelyezett szerződés jóváhagyatik; - és a pénzügyminiszter felhatalmaztatik, hogy az alapitandó „Magyar Ágyugyár Részvénytársaság” részvénytőkéjéből az emlitett szerződés III. §-a értelmében a m. kir. kormány által készpénzbefizetés ellenében névértékben átveendő hét (7) millió korona névértékü részvény vételárát a pénztári készletekből fedezhesse.

Felhatalmaztatik továbbá a pénzügyminiszter, hogy a mellékelt szerződés VI. §-ában emlitett iparvágány megépitésének költségeit, valamint a szerződés XI. § c) pontja esetében az ott megjelölt szolgáltatásokért a „Fried. Krupp Aktiengesellschaft” esseni czég részére fizetendő egy (1) millió koronát a pénztári készletekből fedezhesse.

2. § Az 1. § értelmében a törvényhozás által jóváhagyott szerződés rendelkezései irányadók az alapitandó „Magyar Ágyugyár Részvénytársaság” megalakulására és szervezetére annyiban is, amennyiben az 1875. évi XXXVII. törvénycikknek idevonatkozó rendelkezéseitől eltérnek.

3. § Utasittatik a pénzügyminiszter, hogy amennyiben a magyar ágyugyár működési körét a jelen törvény mellékletét képező szerződés alá eső czikkeken kivül a szerződés XI. §-ának e) pontja alapján más czikkek gyártására is ki akarja terjeszteni, arra vonatkozólag az engedélyt mindenkor csak a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg ugy adja meg, hogy ez által a már létező magyar iparvállalatok jogos érdekei veszélyeztetve ne legyenek.

4. § Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a miniszterium bizatik meg.

A szerződés szövege a következő:

„Szerződés, mely a törvényhozás jóváhagyásának fenntartása mellett egyrészt a m. kir. kormány képviseletében a m. kir. pénzügyminiszter, másrészt a „Skodawerke Aktiengesellschaft” pilseni és a „Fried. Krupp Aktiengesellschaft” esseni czégek között alólirt helyen és időben az alábbiak szerint köttetett.

I. § A m. kir. kormány az alábbiakban „Skodá”-nak nevezett „Skodawerke Aktiengesellschaft” pilseni czéggel, a jelen szerződést szintén aláiró és az alábbiakban „Krupp”-nak nevezett „Fried. Krupp Aktiengesellschaft” esseni czégnek jelen szerződésben körülirt közreműködésével ágyugyárnak Magyarországon való felállitása és üzembentartása czéljából - „Magyar Ágyugyár Részvénytársaság” névvel, közösen részvénytársaságot alapit. A társaság székhelye Budapest.

A társaság alapszabályai a szerződő felek által egyetértőleg állapitandók meg; a társaság alakuló közgyülése az alapszabályokat változatlanul elfogadni tartozik.

Jelen szerződés határozmányai, mint a szerződő felek által a jelen szerződésben egymásnak, mint alapitóknak biztositott előjogok - szószerinti szövegben veendők fel a társaság alapitási tervezetébe és azok, mint ilyenek, a közgyülés határozata által később sem változtathatók meg.

II. § Az ágyugyár a társaság költségén, Kruppnak a jelen szerződésben körülirt közreműködésével, Skoda által Győrben állittatik fel. A gyárnak képesnek kell lennie, hogy a közös hadseregnél és haditengerészetnél, valamint a m. kir. honvédségnél használatban levő vagy a jövőben használatba veendő mindennemü és minden öblü [kaliberü] (beleértve a legnagyobb öblöket [kalibereket] is) tábori, hegyi, vár-, tengerparti és tengerészeti lövegeket, valamint a hozzátartozó lövegtalpakat, tornyokat és felszereléseket - mindazonáltal a félgyártmányoknak, pánczéllemezeknek és lőszereknek kizárásával - a magyar honvédség összszükséglete számára, valamint a közös hadsereg és a haditengerészet szükségletének a kvóta arányában Magyarországra eső részében előállitsa. Mennyiségbeli szolgáltatási képességének tehát meg kell felelnie a magyar honvédség szükségletének, valamint a közös hadsereg és a tengerészet szükségletéből a közös ügyek költségeinek felosztására nézve megállapitott kvóta arányában a magyar korona országaira eső részesedésnek.

Ezzel szemben a magyar kormány kötelezi magát, hogy gondoskodni fog arról, hogy, a bronzcsöveket kivéve, az első bekezdésben felsorolt czikkekből a magyar honvédség összes szükséglete, valamint a közös hadsereg és a haditengerészet szükségletéből a kvótaarány szerint Magyarországra eső rész - a jelen szerződés tartamára kizárólag ennél a gyárnál fedeztessék, amennyiben a szállitási határidők és a gyártmányok műszaki minősége ezt megengedik és amennyiben a gyár magasabb árakat nem követel, mint amilyenek hasonló czikkekért Ausztriában fizettetnek.

III. § A Magyar Ágyugyár Részvénytársaság részvénytőkéje tizenhárom millió (13 000 000) koronában állapittatik meg, mely összegből a magyar királyi kormány hét (7) millió korona, Skoda pedig négy (4) millió korona névértékü részvényt készpénzbefizetés ellenében parin átvesz. A fennmaradó és ugyancsak teljes összegben befizetettnek tekintendő kettő (2) millió korona névértékü részvényeket Skoda a Magyar Ágyugyár Részvénytársaság megalakulásakor ellenérték gyanánt kapja az ágyugyár felállitásával és üzembehelyezésével kapcsolatos és a VIII. §-ban körülirt műszaki szolgáltatásaiért, valamint az ágyugyár üzletkörébe eső összes tapasztalatainak, szerkezeteinek és szabadalmainak ugy a m. kir. állami vasgyárak, mint az uj részvénytársaság részére való átengedéseért. Skoda arra kötelezi magát, hogy a birtokában levő részvényeket a szerződés tartama alatt másnak, mint a m. kir. kormánynak nem adja el. Másrészt a m. kir. kormány kötelezi magát arra, hogy részvényeinek eladásakor azokat elsősorban a Skoda czégnek fogja az V. §-ban megállapitott feltételek mellett felajánlani.

A részvénytőke netaláni felemelésében a m. kir. kormánynak és Skodának eredeti részvénybirtokuk arányában kell résztvenniök és a részvények eladására vonatkozó fenti határozmányok természetszerüleg az uj részvényekre nézve is érvénynyel birnak.

IV. § A jelen szerződés tartama huszonöt (25) üzleti évben állapittatik meg.

A szerződés tartama a Magyar Ágyugyár Részvénytársaságnak mindenesetre az 1913. év folyamán történendő megalakulásának napjával kezdődik. Ha a szerződő felek egyike sem mondja fel a szerződést két évvel annak lejárta előtt, akkor a szerződés önműködőleg további tiz (10) évig marad érvényben. Ez minden további tiz év lefolyása után megismétlődik.

V. § A m. kir. kormánynak - amennyiben a szerződés felmondása az ő részéről történik - jogában, de egyuttal kötelességében is áll, hogy a Skoda birtokában levő összes részvényeket a szerződés lejártának napján az öt utolsó üzleti év átlagos osztalékának huszszorosáért, de legalább is az eredeti névértékért megváltsa.

Ha Skoda részéről történik a szerződés felmondása, ebben az esetben ez a czég köteles a birtokában levő összes részvényeket a m. kir. kormánynak a fenti feltételek mellett egyidejüleg megvételre felajánlani és csakis akkor áll jogában felettük szabadon rendelkezni, ha ez az ajánlat elutasittatik.

VI. § A m. kir. kormány kötelezi magát, hogy az iparvágányt, amely a gyárat a m. kir. államvasutak vonalaihoz csatolja, saját költségén megépiti.

VII. § Skoda kötelezi magát, hogy a gyár felállitása és üzembehelyezése körül a következő határidőket fogja betartani:

A gyár a Magyar Ágyugyár Részvénytársaság megalakulásának napjától számitott két éven belül üzembe helyezendő olyképen, hogy ettől az időponttól kezdve a tábori, hegyi, vár-, tengerparti és tengerészeti lövegek gyártásának terén a 15 cm-ig terjedő öblöt (kalibert) bezárólag, valamint a mozsarakat illetőleg 30 1/2 cm-ig terjedő öblöt (kalibert) bezárólag a II. szakaszban körülirt teljes szolgáltatási képességének megfeleljen. További két év alatt abban a helyzetben kell lennie a gyárnak, hogy minden öblü (kaliberü) taraczkot és mozsarat gyárthasson. További három év alatt abban a helyzetben kell lennie, hogy akármily öblü (kaliberü) bármilyen löveget gyárthasson, ugy hogy ezen időpontig egy sorhajónak felfegyverzését előállithassa és a sorhajón felállithassa; mi mellett egyetértés áll fenn a tekintetben, hogy az ágyugyár részvénytársaságnak megalakulása után legfeljebb három éven belül a megfelelő megrendelést meg kell kapnia és hogy ugyanakkor, amikor a megrendelést átveszi, a tengerészeti igazgatás részéről megkivánt szerkezetnek részleteiben olykép kell megállapitva lennie, hogy az anyag feladása a megrendelés napján kezdetét vehesse.

A gyárnak a továbbiakban képesnek kell lennie, hogy minden két év alatt egy-egy sorhajónak felfegyverzését előállithassa, ami mellett feltételeztetik, hogy a megrendelés négy évvel a kivánt szállitási határidő előtt történik.

VIII. § Skodának és Kruppnak az ágyugyár felállitásával és üzemével kapcsolatos műszaki szolgáltatásai az alábbiakban iratnak körül, kifejezetten megjegyeztetik azonban, hogy Kruppnak kötelességei kizárólag a csőgyártásra vonatkozó munkákra szoritkoznak és pedig a XI. § c) bekezdése értelmében, mig az összes többi szolgáltatásokat Skoda egyedül köteles teljesiteni.

Skoda a gyár részére az összes terveket és pedig ugy az épitmények, mint a gép és egyéb felszerelés részére szállitja, kiadja a megfelelő megbizásokat, felügyeletet gyakorol azok végrehajtása körül, vezeti az üzembehelyezést, mindezen feladatokra a szükséghez képest saját személyzetét bocsátja rendelkezésre és egyáltalában legjobb tudását és képességét értékesiti, hogy a gyár oly módon legyen felszerelve, mely a gyártás lehető legmagasabb műszaki tökélyét és lehető legnagyobb gazdaságosságát biztositja. Ezekért a szolgáltatásokért Skodának a két millió korona névértékü részvényeknek a III. §-ban emlitett dijmentes átadásán kivül semmi további dijazásra igénye nincsen.

Az itt emlitett részvényeknek átadása képezi a kártalanitást mindazoknak a löveggyártásra vonatkozó tapasztalatoknak, szerkezeteknek és szabadalmaknak átengedéséért is, amelyeknek Skoda a szerződés megkötése idején birtokában van. Ezeket, ideértve az általa megszerzett Krupp-féle szabadalmakat is, Skoda tehát az ágyugyár egész gyártási körét illetőleg azonban kizárólag csak az osztrák-magyar monarchiába szóló szállitások czéljaira dijmentesen köteles rendelkezésre bocsátani.

Köteles ezenfelül Skoda a szerződés tartama alatt mindazokat az uj tapasztalatokat, szerkezeteket és szabadalmakat is, amelyek felett a jövőben a löveggyártás terén a maga részéről és Krupp közreműködésével is rendelkezni fog, folytatólag átengedni, valamint az ágyugyárnak állandó műszaki tanácsadójaként működni. Ezekért a folytatólagos szolgáltatásokért a Magyar Ágyugyár Részvénytársaság Skodának a szerződés tartamára évenkint a társaság évi tiszta jövedelmének tizszázalékát kitevő kártalanitást fizet, mely tiszta jövedelem, - a nélkül, hogy ez által a társaság mérlegkészitésében egyébként korlátoztatnék, kizárólag e czélból ugy állapitandó meg, hogy a kiadási számlát több, mint 5%-nyi leirásokkal és több, mint 5%-nyi tartalékolásokkal megterhelni nem szabad. Ez a kártalanitás egy héttel az évi zárszámadást jóváhagyó közgyülés után fizetendő és először annak az évnek zárszámadása után lesz esedékes, amelyben az üzembehelyezés megtörtént, feltételezve azonban, hogy a gyár ebben az üzletévben legalább hat hónapon át üzemben volt. Az évi kártalanitás minimális összege, mely Skodának minden esetre fizetendő, a szerződés tartamára 200 000 K, azaz kettőszázezer koronában állapittatik meg, mely összeg annak a fizetségnek felel meg, amelyet Skoda a Magyar Ágyugyárnak szolgáló Krupp-féle szabadalmak és használati minták megszerzéseért ezzel a czéggel szemben teljesiteni tartozik.

A Magyar Ágyugyár Részvénytársaság jogosult és köteles, az ezen szakasz értelmében neki járó tapasztalatok, szerkezetek és szabadalmak közül azokat, amelyeket maga nem szándékozik alkalmazni, a m. kir. állami vasgyáraknak, de kifejezetten a Magyar Ágyugyár Részvénytársaságtól érkező megrendelések foganatositása czéljából, dijmentesen átengedni. Ebben az esetben Skoda a saját tapasztalataira, szerkezeteire és szabadalmaira nézve, valamint a neki a Krupp által átengedett szabadalmakra és használati mintákra nézve a m. kir. állami vasgyárakkal szemben teljesen ugyanazokat a kötelezettségeket vállalja, amelyekre magát a jelen szakaszban a Magyar Ágyugyár Részvénytársasággal szemben kötelezte. A m. kir. pénzügyminiszter kifejezetten kijelenti, hogy amennyiben a m. kir. állami vasgyárak a csőanyag és lövegtalpak gyártási módjainak kiküldöttjeik utján való tanulmányozásánál Skoda és Krupp telepein más oly gyártási módokat sajátitanának el, mely gyártási módoknak az itt megnevezett gyártással semmi közösségük nincsen, azokat használatba venni nem fogják és hogy harmadik személyek előtt azokat titokban fogják tartani.

IX. § A m. kir. kormány a Magyar Ágyugyár Részvénytársaságnak tizenöt év tartamára az összes, az 1907. évi III. tc. értelmében nyujtható állami kedvezményeket biztositja, az ezen törvény 9. §-ában szabályozott államsegélyek kivételével.

X. § Egyetértőleg megállapittatik, hogy az 1907. évi III. tc. 7. §-ának az a rendelkezése, mely szerint az ezen törvény alapján állami kedvezményeket élvező vállalatoknál az alkalmazottak és munkások legalább 75%-ának magyar állampolgárnak kell lennie, a Magyar Ágyugyár Részvénytársaságra csakis az üzembehelyezés napjától számitott tiz év után nyerjen teljes alkalmazást. Már az üzembehelyezéskor azonban 25%-nak magyar állampolgárnak kell lennie és pedig a tisztviselőknél és munkásoknál feltétlenül, a mérnököknél és művezetőknél pedig, amennyiben ez egyáltalában lehetséges lesz. Ezt az arányt a jövőben nemcsak fenntartani, hanem a törvényes arány eléréséig fokozatosan emelni kell.

Ezt lehetővé teendő, Skoda azt a kötelezettséget vállalja, hogy a Magyar Ágyugyár Részvénytársaságnál alkalmazandó magyar mérnököknek és művezetőknek szakszerü kiképzésükre Pilsenben idejekorán alkalmat fog nyujtani. Ennek a kiképzésnek költségeit a részvénytársaság viseli.

XI. § A fennálló magyar vas- és gépipari érdekeinek megvédése czéljából a következő megállapodások létesittetnek:

a) a magyar ágyugyárban aczélművet, hengerművet, aczél- vagy vasöntödét felállitani nem szabad.

b) Skoda fel van jogositva, hogy a magyar ágyugyárnak szánt különleges gépészeti felszerelést szabad belátása szerint a Magyar Ágyugyár Részvénytársaság számlájára bárhol megrendelhesse.

Ez a jogosultság azonban - a Magyarországon még elő nem állitott különleges szerkezetek kivételével - nem terjed ki vágányzatokra, kocsiforditó korongokra, tolópadokra, tartányokra, vasszerkezetekre, emelőkészülékekre, gőzkazánokra és ezek tartozékaira, erőgépekre, szivattyukra, villamosgépekre és villamosberendezésekre; mindezeknek közlőművekkel és csővezetékekkel együtt magyar származásuaknak kell lenniök, hacsak a m. kir. pénzügyminiszterium különleges esetekben beleegyezését nem adja, hogy azok Magyarországon kivül szereztessenek be.

c) A Magyar Ágyugyár Részvénytársaságnak jogában áll, a tégelyaczélból való azt a csőanyagot, amelyre munkakörében szüksége van, annyiban és addig a Krupp-féle esseni művekből beszerezni, amennyiben és ameddig az Magyarországon megfelelő minőségben be nem szerezhető. Krupp azonban ezen szerződés megkötése után, legfeljebb három hónapon belül a m. kir. állami vasgyárak központi igazgatóságával közölni fogja különleges szállitási feltételeit, amelyeknek a kérdéses gyártmányokkal szemben támasztott műszaki követelményeket részletesen tartalmazniok kell. Mihelyt a m. kir. kormány döntése szerint az ágyugyárnak csőanyagszükséglete külön tégelyaczélműnek létesitését műszakilag indokoltnak tünteti fel, kötelezi magát Krupp, hogy a m. kir. kormány kivánságára három hónapon belül a szükséges műszaki tapasztalatokat neki rendelkezésre fogja bocsátani, és tettel és tanácscsal is kezére fog járni, hogy a vezetése alatt álló m. kir. állami vasgyárakat szükség esetén berendezéseik kiegészitése és gyártási eljárásaik tökéletesitése utján mielőbb abba a helyzetbe hozhassa, hogy ezen művek az ágyugyárban a csövekhez szükségelt félgyártmányokat és pedig ugy az ez idő szerint használtakat, mint a Krupp által a szerződés tartama alatt ujonnan használatba veendőket megfelelő minőségben előállithassák. A tettel és tanácscsal való, fentemlitett segitséget Krupp azáltal fogja nyujtani, hogy a m. kir. állami vasgyárak központi igazgatóságának kivánságára és költségén a szakértő mérnököket legfeljebb 14 napi időtartamra tanácskozásra Budapestre vagy Diósgyőrre kiküldi, és a központi igazgatóságnak engedélyt ad, hogy az időpontra vonatkozó előzetes megállapodás után szakembereket (mérnököket, művezetőket és munkásokat) a csőfélgyártmányok előállitásának tanulmányozása és gyakorlati elsajátitása czéljából saját költségén Essenbe küldhessen. A félgyártmányoknak Diósgyőrött való előállitásáért azonban Krupp sem felelősséget, sem költségeket vállalni nem fog. Oly károkért, amelyek a Diósgyőr által szállitott anyag elégtelen minőségéből keletkeznének, egyedül Diósgyőr szavatol. Ezen közreműködéseért a m. kir. kormány Kruppnak 1 millió azaz egy millió korona kártalanitást nyujt, mely összeg még a műszaki tapasztalatok közlése és a műszaki személyzetnek Budapestre vagy Diósgyőrbe, illetve Essenbe való kiküldése előtt fizetendő.

Abban a mértékben, melyben a tégelyaczélból való kérdéses csőanyagnak előállitása a fentiek szerint előzetesen közölt szállitási feltételeknek megfelelő minőségben Diósgyőrött sikerül, a külföldi beszerzések beszüntetendők és az ágyugyár köteles a csőanyagot is a diósgyőri m. kir. állami vasgyárból beszerezni, amennyiben ezt a szállitási határidő, ár és minőség megengedi.

d) A lövegekhez való forditókorongokat golyócsatornákkal együtt (Drehscheiben für Geschützte samt Kugelbahnen) az üzembehelyezéstől számitandó első hét évben történő szállitások részére Skoda fogja a magyar ágyugyárnak szállitani.

Az üzemében szükségelt minden más anyagot és félgyártmányt, amely lövegcsövek és talpak előállitásához szükséges és a nem saját üzemében előállitandó alkatrészeket, valamint a fent emlitett határidő lejárta után a fentebb felsorolt alkatrészeket is a Magyar Ágyugyár Részvénytársaságnak csakis annyiban és addig áll jogában a külföldről beszerezni, amennyiben és ameddig azok Magyarországon megfelelő minőségben és árban be nem szerezhetők.

Mindezekre a szükségleti czikkekre nézve Skoda a m. kir. állami vasgyárak központi igazgatóságával szemben szorosan ugyanazt a kötelezettséget vállalja szállitási feltételeinek és műszaki tapasztalatainak közlése, tettel és tanácscsal való támogatása és az előállitásnak pilseni műhelyeiben való megtanitása tekintetében, mint amely a XI. § c) pontjának első bekezdésében Kruppal szemben szabályoztatik, mindazonáltal az ebben a szakaszban Krupp részére megállapitott esetleges kártalanitásra való igény nélkül.

e) A magyar ágyugyár köteles lesz működését az ezen szerződés II. és jelen §-ában foglalt határozmányok szerint gyakorolni, illetve korlátozni. Ha a gyárnak folytonos foglalkoztatása vagy üzleti érdeke a gyár működési körének az itt megállapitott kereten tul való kiterjesztését kivánatossá tenné, ez csakis akkor történhetik meg, ha erre a felveendő gyártási ágazat pontos megjelölése mellet a m. kir. pénzügyminiszteriumnak előzetes jóváhagyása kikéretett és el is nyeretett. Megállapitást nyer azonban már most is, hogy az általános gépgyártás, vasuti kocsigyártás és hajóépités czéljaira szolgáló sajtolt lemezeknek és kovácsolt alkatrészeknek, valamint vasuti szükségleti czikkeknek előállitása nem fog megengedtetni. Az ezen pontban foglalt korlátozás csakis az osztrák-magyar monarchia szerződéses vámterületére szóló szállitásokra nézve bir érvénynyel. A szerződéses vámterületen kivüli szállitásaira nézve a magyar ágyugyár semmi korlátozásnak alávetve nincsen.

f) A magyar ágyugyár a külön helyi szükségletek számára Győrben az üzembehelyezéstől kezdve műhelyi rajzirodát fog felállitani. A szerkezeti rajzokért amelyeket a magyar ágyugyár szállitásai számára a Skoda művek pilseni szerkesztési irodái fognak szolgáltatni, - amire nézve ezennel husz évre kölcsönös kötelezettség vállaltatik, - a Magyar Ágyugyár Részvénytársaság az általa az ezen szerződés alá eső czikkekben elért évi forgalom értékének nyolcz (8) százalékát tartozik Skodának megtériteni, mely téritmény 10 nappal a zárszámadásnak a mindenkori rendes közgyülés részéről történt jóváhagyása után válik esedékessé. Ebben az átalányösszegben az uj szerkezetekkel és szerkezeti változtatásokkal egybekötött összes kisérleti költségekért járó kártalanitás, valamint a netalán kiküldendő közegek költségei és napidijai is bentfoglaltatnak, ugy hogy Skodának nem áll jogában, bármely itt felsorolt jogczimből kifolyólag további igényeket támasztani. Ezen husz esztendő leteltével a műhelyirodát önálló szerkesztési irodává kell fejleszteni.

g) Jelen szerződés megszünése után ugy a m. kir. állami vasgyárak, mint a Magyar Ágyugyár Részvénytársaság az ugy Skoda, mint Krupp részéről ezen időpont beállta előtt rendelkezésükre állott összes szabadalmak, szerkezeti rajzok, gyártási eljárások és egyéb műszaki berendezések és tapasztalatok korlátlan és dijmentes birtokában maradnak. Mindazonáltal nem szabad nekik azokat sem a szerződés tartama alatt, sem annak felbontása után harmadik személyekkel közölni. A Krupp részéről Diósgyőrrel közölt tapasztalatok és eljárások Diósgyőr kizárólagos birtokában kell, hogy maradjanak.

XII. § A Krupp és Skoda által a Magyar Ágyugyár Részvénytársaságnak szállitandó anyagok árai következőképen állapittatnak meg:

Az osztrák-magyar monarchia szükséglete számára Essenből rendelt tégelyaczélból való csőfélgyártmányoknak ára és pedig:

a) a belső csöveké (Seelenrohre) K 3.50, a köpenyek és gyürüké K 3.-; mindkét ár 1 kg-kint helyt Essen állomás értendő. A m. kir. állami vasgyárak jogositva vannak, ugyanezen anyagokért helyt Győr kocsiba rakva azokat az árakat követelni, amelyek a fent felsorolt árak alapján a fuvardijtétel hozzáadása mellett eredményeztetnek.

b) Anyagoknak Pilsenből való szállitásánál az áraknak legalább 10%-kal alacsonyabbaknak kell lenniök azoknál az áraknál, amelyekért Skoda azokat a cs. és kir. főhadiszergyárak (arzenálok) részére szállitja, mindazonáltal nem olcsóbbaknak önköltségeinél.

XIII. § A Magyar Ágyugyár Részvénytársaság igazgatósága az elnököt is beleértve 9, az annak kebeléből a folyó ügyek ellátására alakitandó végrehajtóbizottság 5, a társaság felügyelőbizottsága 5 tagból fog állani. A m. kir. kormánynak jogában áll az igazgatóság elnökét, aki egyuttal a végrehajtóbizottságnak is az elnöke, továbbá az igazgatóságba további négy, a végrehajtóbizottságba további kettő, a felügyelőbizottságba pedig három tagot kijelölni. Az igazgatóságnak, a végrehajtóbizottságnak és a felügyelőbizottságnak többi tagjai Skoda által jelölendők.

XIV. § Jelen szerződés részére az 1907. évi III. tc. alapján a bélyeg- és illetékmentesség biztosittatik.

XV. § A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Magyar Ágyugyár Részvénytársaság annak jeléül, hogy a jelen szerződéshez kötelező joghatálylyal hozzájárul, azt megalakulása után azonnal jogérvényesen aláirja.

XVI. § A jelen szerződésből netalán származó peres ügyekben a szerződő felek alávetik magukat a budapesti kir. bíróságok illetékességének.

XVII. § Jelen szerződés 4 eredeti példányban állittatik ki, melyek közül a m. kir. kormány, Skoda, Krupp és a Magyar Ágyugyár Részvénytársaság egy-egy példányt kap.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat