1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1910-1916   1910. évi III. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1910. évi III. törvénycikk

az 1910. évben viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a magyar korona országaiban az adókra és állami jövedékekre vonatkozó összes - jelenleg fennálló, vagy ezután hozandó - törvényeket, azok időközben bekövetkezhető módositásainak figyelembe vételével, s ideértve az 1908. évi L. tc. 10. §-ának az országos betegápolási pótadó kulcsának megállapitására vonatkozó határozatát, az 1910. év folyamán érvényben tarthassa, s az ezek alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állami kiadásokat a következő szakaszban meghatározott módon fedezhesse.

2. § A kiadásokra nézve az 1909. évi állami költségvetésről szóló 1908. évi L. tc. határozatai irányadók, - felhatalmaztatik azonban a kormány, hogy olyan kiadásokat is fedezhessen a jelen törvény hatályának tartama alatt, amelyek időközben alkotott külön törvények, vagy törvényes intézkedések folytán fedezendők.

3. § Minden kiadást és bevételt az 1908. évi L. törvénycikkel törvénybe iktatott 1909. évi állami költségvetésben megállapitott ama fejezet, czim és rovat terhére vagy javára kell utalványozni, a mely az 1909. évi részletes előirányzatok alapján természetének megfelel, s a kiadások és bevételek az 1910. évre vonatkozó zárszámadásban az 1870. évi XVIII. törvénycikk 22. §-ában és az 1880. évi LXVI. törvénycikkben foglalt rendelkezésektől részben eltérőleg az 1909. évre megállapitott költségvetéssel hasonlitandók össze.

4. § Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az 1910. év első és második negyedéből származó adóhátralék törlesztésére oly adóköteleseknek, akik fizetési halasztás engedélyezése iránt folyamodnak, e halasztást a késedelmi kamat teljes elengedése mellett adhassa meg.

5. § Az 1909. évi VII., VIII., IX., X., XI. és XII. törvénycikkek 1911. évi január hó 1-eje helyett 1913. évi január hó 1-ével lépnek hatályba; ennélfogva az 1909:VII. törvénycikk 34. §-ában, az 1909:VIII. törvénycikk 36. §-ában, az 1909. évi IX. törvénycikk 63. §-ában, az 1909:X. törvénycikk 76. §-ában és az 1909:XI. törvénycikk 112. §-ának első bekezdésében felsorolt mindazok a törvények és szabályok, melyek ezen most emlitett törvények életbeléptével érvényüket vesztik, 1913. évi január hó 1-éig azzal a módositással maradnak hatályban:

1. hogy 1911. évi január hó 1-étől kezdve a III. osztályú keresetadó nem három, hanem két év tartamára való érvénynyel vetendő ki;

2. hogy 1911-től kezdve az egyenesadó-kivető bizottságok és az egyenesadó-felszólamlási bizottságok három év helyett szintén két év tartamára alakitandók.

Az 1909. évi XII. törvénycikk 6. §-ának második és harmadik bekezdésében foglalt rendelkezések 1911. évi január hó elsejével hatályba lépnek.

6. § Jelen törvény kihirdetése napján lép életbe, de az abban foglalt felhatalmazás hatálya 1910. évi január hó 1-étől veszi kezdetét, egyszersmind pedig a ministeriumnak azon tényeért, hogy a most nevezett időponttól kezdve az állami kiadások fedezésére és a közjövedelmek beszedésére vonatkozólag intézkedett, a felmentés megadatik.

7. § E törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat