1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1900-1909   1901. évi IX. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1901. évi IX. törvénycikk

a Fiuméban szervezendő középfoku közigazgatási hatóságról * 

1. § A közigazgatási bizottsági intézménynek Fiume város és kerülete területén megszüntetése mellett, e bizottság teendői a fiumei kormányzóra és a kormányzóság kebelében szervezett kormányzói tanácsra ruháztatnak.

2. § A kormányzói tanács áll a kormányzóból, helyetteséből és négy előadóból.

A kormányzót akadályoztatása, vagy a kormányzói állás üresedése esetében a kormányzói helyettes képviseli.

A négy előadó szakok szerint a következő:

a) politikai közigazgatási,

b) pénzügyi,

c) tanügyi,

d) közgazdasági előadó.

A tanügyi előadó egyuttal a kir. tanfelügyelő teendőit végzi.

Minden előadó mellé megfelelő fogalmazói személyzet osztatik be.

3. § Azon jogokon és kötelességeken kivül, melyek a kormányzót ma megilletik, a kormányzónak a kormányzói tanácscsal együttes hatásköre a következő:

1. felügyel és intézkedik, hogy a közigazgatás összhangzatosan teljesíttessék; a különböző végrehajtási szervek közt netán előforduló összeütközéseket elintézi;

2. gyakorolja a fegyelmi hatóságot az összes választott és kinevezett tisztviselők felett azok kivételével, a kikre nézve törvény vagy ministeri rendelet eltérően rendelkezik; ezek közé értve a város polgármesterét is, kivel szemben az eddigi szabályok hatályban maradnak;

3. határoz azon felebbezési ügyekben, a melyeket törvény, ministeri rendelet, vagy a városi statutum hozzá utal;

4. másodfoku hatóság a városi tanács által ellátott gyámsági és gondnoksági ügyekben;

5. végzi mindazt, a mit a pénzügyi, a vallás- és közoktatásügyi, a honvédelmi, a kereskedelmi és a földmivelési ministerek ügykörében törvény vagy ministeri rendelet a közigazgatási bizottsághoz sorolt;

6. eljár mindazon ügyekben, melyeket törvény vagy rendelet hozzá utal.

A kormányzó az ő, illetőleg a kormányzói tanács hatáskörébe tartozó ügyekben az utasitásokat az illető ministertől veszi.

4. § Az ügyeket rendszerint a kormányzó, illetőleg helyettese a kormányzói tanács illető előadójával együttesen saját felelőssége alatt intézi.

A fegyelmi s az ügyrendben megállapitandó fontosabb ügyek a kormányzó, illetőleg helyettesének elnöklete alatt tanácsülésben intéztetnek el.

5. § A kormányzó, illetőleg kormányzói tanács határozatai ellen felebbezésnek van helye:

a) önkormányzati ügyekben a városi statutumban meghatározott módon és mérvben a belügyministerhez;

b) a városi hatóságok által átruházott hatáskörben elintézett, valamint az állami igazgatás körébe tartozó ügyekben az illető ministerhez.

A mennyiben a törvények vagy rendeletek két egybehangzó határozat ellen a felebbezés igénybevételét kizárják; ezen rendelkezés a kormányzó, illetőleg kormányzói tanács másodfoku határozatával szemben is érvényt nyer.

Azokban az ügyekben, melyekben az 1896:XXVI. tc. vagy annak 16. §-ában emlitett rendelet vagy szabályrendelet értelmében a közigazgatási bizottságnak határozata ellen a közigazgatási birósághoz panaszszal lehet élni; a kormányzó, illetőleg a kormányzói tanács határozata is ily panaszszal támadható meg.

6. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a kormányzói tanács szervezetét, részletes hatáskörét, ügyrendjét és eljárási módját jelen törvényben foglalt elvek alapján - figyelemmel a Fiume városban és kerületében fennálló törvényes önkormányzatra és az ottani sajátlagos viszonyokra - rendeletileg megállapithassa és a mennyiben bármely irányban módositás szükségessége állana elő, a megfelelő módositásokat a mutatkozó szükséghez képest, mindenkor rendeleti uton megtehesse.

7. § A kir. tengerészeti hatóság szervezete és hatásköre érintetlen marad.

8. § Jelen törvény életbelépésének napját a ministerium rendelettel állapitja meg. Végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat