1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1880-1889   1881. évi LXVI. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1881. évi LXVI. törvénycikk

a törvények kihirdetéséről * 

Az 1868:III-ik és az 1870:XIII-ik törvénycikkek hatályon kivül helyeztetvén, e helyett rendeltetik:

1. § Minden törvény, a mint Ő Felsége szentesitésével el van látva, a kormány által az országos törvénytárban azonnal köztudomásra hozatik.

2. § A törvény szövegével együtt közzé teendő egyszersmind a királyi szentesités napja, a nemzetközi szerződések beczikkelyezéséről szóló törvényeknél azonfelül még az illető szerződésre vonatkozó megerősitési okiratok kicserélésének helye és ideje is, a mennyiben a szerződésben ezen okiratok kicserélése ki van kötve.

3. § A törvénynek az országos törvénytárban közzétett szövege közhitelességgel bir.

4. § A mennyiben az időpont, a melyben valamely törvény hatálya kezdődik, magában a törvényben megállapitva, vagy az időpont megállapitása a ministeriumra bizva nincsen: minden törvény kötelező ereje az országos törvénytárban való megjelenését követő 15-ik napon kezdődik; a miért is a törvénytár minden számán kiteendő, hogy mikor adatott ki.

5. § A szentesitett törvénynek eredeti példánya az országos levéltárban tétetik le.

6. § Minden naptári évről külön törvénygyüjtemény adatván ki, s minden ily gyüjteményben a sorszámolás ujra kezdetvén: a törvényekre való hivatkozás a naptári évnek és a sorszámnak idézése által történik.

7. § Az országos törvénytárnak egyes számai, a mint kiadatnak, azonnal minden törvényhatóság számára hivatalból megküldetnek; ellenben a szakministerek által hitelesitett másolatoknak a törvényhatóságok számára eddig szokásban volt megküldése jövőre megszüntettetik.

8. § A szentesitett törvényeknek az országgyülésen kihirdetése jövőre mellőztetvén: a ministerium a szentesitett törvényekről a szentesitést követő legközelebbi ülések egyikében az országgyülésnek esetről esetre jelentést tesz.

9. § A törvények, az országos törvénytárban történt kihirdetésük után, a magyar korona országaiban divatozó egyéb nyelveken is hiteles forditásokban köztudomásra hozandók.

10. § Jelen törvény 1882. január 1-ével lép életbe, s végrehajtása a ministeriumra bizatik.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat