1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879   1870. évi III. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1870. évi III. törvénycikk

az osztrák-magyar monarchia és Angolország között az 1867. évi XVI. törvénycikk III. Czikke értelmében kötött és Bécsben 1869. évi deczember 30-án aláirt pótegyezmény *  miután az az országgyülés által elfogadtatott, s utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé igtattatik

Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya egyrészről, és Ő Felsége Nagy-Britannia és Irhon egyesült királyságának királynéja másrészről, megegyeztek az iránt, hogy az 1865. évi deczember 16-án kötött kereskedelmi szerződés V. szakaszában megállapitott pótegyezmény helyébe, a következő egyezményt kössék meg és e czélból teljhatalmazottjaikul kinevezték:

[következik a meghatalmazottak megnevezése]

kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után, a következő czikkeket állapitották és kötötték meg:

1. Czikk

A brit termelésnek és iparnak czikkei a jelen egyezmény tartama alatt, Ő császári és apostoli királyi Felségének mindkét államterületébe azon beviteli vámok lefizetése mellett lesznek bevitelre bocsátandók, melyek az Ő császári és apostoli királyi Felsége és Ő Felsége a porosz király, mint a porosz adó- és vámrendszerhez csatlakozott souverain-államok és területek képviselője között 1868. márczius 9-én kötött kereskedelmi szerződéshez tartozó tarifában felsoroltatnak.

2. Czikk

Ő császári és apostoli királyi Felsége megigéri továbbá, hogy 1870. január 1-től kezdve és azután a brit ipar következő czikkei Ő császári és apostoli királyi Felségének mindkét államterületébe leendő bevitelük alkalmával, a következőkben elősorolt beviteli vámok mellett fognak bebocsáttatni:

Pamutáruk, u. m. Mázsánkint
Pamutból vagy pamut- és lenből készült szőtt és kötött áruk, fémszálakkal vagy fonott üveggel összeköttetésben is, de selyemgyapju vagy más állati szőrök vegyitése nélkül. frt kr.
a) Legközönségesebbek, u. m. szőtt belek, rostélyok (marly), hevederek, hálók (hal, ló, madár és hasonló durva hálók), keményitett takarmányhálók is (stiffnets)

12


-
b) Közönségesek, u. m.:
1. Sima, mustra nélküli, nyers fonalból készitett sűrü szőtt áruk, rézsút szőve (croisirozva), felborzolva vagy kicsinozva (appretirt), fehéritve is

16


-
továbbá
2. Mustrával szőtt, nyers, sűrű áruk - -
Mindezen 1. és 2. alatt nevezett szőtt áruk, a bársonynemüek (felvágott vagy fel nem vágott szálakkal) és az f) alattiak kivételével
c) Középfinomságuak u. m.:
1. Sima, sűrű szőtt áruk, festve 20 -
2. Mustrával szőtt sűrű áruk, fehéritve vagy festve 20 -
d) 1. Ritka szövetü, nyers áruk 30 -
2. Minden többszinü és vörösre festett sűrű szött áruk 30 -
3. Minden bársony és bársonynemü szőtt áruk (felvágott vagy fel nem vágott szálakkal)
30

-
4. Szalag-, gombkötő-, paszományos- és harisnyaáruk, butorhálók és bobbinet-féle függönykelmék
30

-
5. Minden nyomtatott sűrű, szött áruk 30 -
Mindezen 2., 3., 4. és 5. alatt nevezett áruk, a mennyiben e) és f) alatt nem foglaltatnak.
e) Finomak, azaz minden ritka szövetü áruk, a d) és f) alattiak kivételével
45

-
f) Legfinomabbak, u. m.: tüll, angolformában (bobbinets, petinets), a d) 4. alatt nevezett függönykelmék kivitelével, csipkék, himzett, szött áruk és minden áru, fémszálakkal vagy fonott üveggel összeköttetésben


60-
Gyapjuáruk, u. m.:
Minden gyapjuból vagy más állatszőrből szőtt és kötött áruk, összeköttetésben fémfonalakkal vagy fonott üveggel, valamint más szövési és kötési anyagokkal is (selymet kivéve).
a) Legközönségesebb, u. m.: pokróczok, halina-posztó, matróz (Sigona) nyiretlen olajpréselő, sajtoló posztó (szürésre való posztók), szitafenekek és fonadékok lószőrből (kötelek, alattságok) más anyagokkal való összeköttetés nélkül, kalaphulladékok, posztószélek, kutya-, borju- és marha-szőrből készitett lábszőnyegek, nyomtatlan nemezek (kátrányozva vagy lakirozva is), hengerboritékok (végnélküli nemezek), rostélyok és kötött hálók, mindkettő festetlenül, szőrtalpak (csizmákba és czipőkbe nemezből, egyik oldalon lakirozva is), végre hevederek4
50
b) Közönségesek, u. m.: kallott, nyomtatlan és nem bársonyszerü szőtt áruk, nyomtatlan nemezáruk és lábszőnyegek, az a) alatt megnevezettek kivételével

18


-
és 1871, január 1-től fogva 15 -
c) Középfinomságuak, u. m.:
1. Minden bársonynemü, minden nem kallott, sűrű és minden nyomtatott gyapju-áruk, a d) és e) alatt nevezettek kivételével
35

-
2. Paszományos-, gombkötő- és harisnyaáruk 35 -
d) Finomak, u. m.: tüll és más ritka szövetü áruk, az e) alatt felsoroltak kivételével, shawlok és shawlkendők is (selyemvegyités nélkül)
50

-
e) Legfinomabbak, u. m.: csipkék (csipkekendők is), himzett szőtt-áruk és minden áruk, fémszálakkal és fonott üveggel összeköttetésben
60

-

3. Czikk

Az Ő császári és apostoli királyi Felsége és Ő Felsége a nagybritanniai királyné között 1865. évi deczember 16-án kötött kereskedelmi szerződésnek 3., 4. és 5. Czikkei, valamint az ezen szerződés zárjegyzőkönyvének 2. és 3. Czikkei ezennel hatályon kivül helyeztetnek.

4. Czikk

Jelen egyezmény ugyanazon időre terjed ki, a melyre az 1865. évi deczember 16-án kötött szerződés.

5. Czikk

Jelen egyezmény jóváhagyandó és a jóváhagyási okmányok Bécsben hat hét alatt, vagy ha lehetséges, előbb is kicserélendők lesznek.

Minek bizonyságául mindkét fél meghatalmazottjai azt aláirták és pecsétjeikkel ellátták.

(Aláírások)


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat