1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1890-1899
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi I. törvénycikk
      A közutakról és vámokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi II. törvénycikk
      A védjegyek oltalmáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi III. törvénycikk
      A gróf Andrássy Gyulának állitandó emlékrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi IV. törvénycikk
      Az 1890. évi államköltségvetésrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi V. törvénycikk
      A honvédségrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi VI. törvénycikk
      A morvavölgyi helyi érdekü vasutvonalnak, valamint a dévénytó-stomfai szárnyvonalnak engedélyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi VII. törvénycikk
      A budapest-pécsi vasut-részvénytársaság vasutvonalainak megváltása iránt a nevezett társasággal az 1889:XV. tc. alapján, 1889. évi márczius 17-én/május 4-én megkötött szerzõdés jóváhagyásáról és beczikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi VIII. törvénycikk
      A birodalmi tanácsban képviselt királyságokban és országokban hitelesitett hordóknak a magyar korona országaiban való forgalomba helyezhetésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi IX. törvénycikk
      Az 1890-ki népszámlálásról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi X. törvénycikk
      A magy. kir. államvasutak zágrábi állomásának és fõmühelyének megépitésérõl és mozdonyállományának szaporitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XI. törvénycikk
      Az igazságügyi orvosi tanácsról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XII. törvénycikk
      A vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak a magyar államvasutak tulajdonát képezõ s a fõváros V. kerületében fekvõ Hold-utczai igazgatósági épületbe történt átköltözése alkalmából felmerült költségek fedezésére szükséges póthitel iránt

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XIII. törvénycikk
      A hazai iparnak állami kedvezményekben való részesitésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XIV. törvénycikk
      A hazai ipart támogató pénzintézeteknek adható állami kedvezményekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XV. törvénycikk
      A Holicstól a magyar határszélig Göding irányában vezetendõ helyi érdekü vasut engedélyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XVI. törvénycikk
      A Svéd- és Norvégországokkal gyári és kereskedelmi védjegyek kölcsönös oltalma tárgyában, 1889. évi szeptember 20-án kötött egyezmény beczikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XVII. törvénycikk
      Egyrészrõl a m. kir. pénzügyminister, másrészrõl a naszódvidéki központi iskola- és ösztöndijalapok és a volt naszódvidéki községek között létrejött szerzõdés és peregyezség tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XVIII. törvénycikk
      A volt naszódvidéki községek birtokviszonyainak rendezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XIX. törvénycikk
      A volt naszódvidéki községi erdõk kezelése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XX. törvénycikk
      Az osztrák-magyar banknak adandó felhatalmazásról, hogy közraktárak által kiállitott zálogjegyeket (warrant) leszámitolhasson

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XXI. törvénycikk
      A katonai behivási parancs iránt tanusitott engedetlenség és az erre csábitás megbüntetésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XXII. törvénycikk
      A központi honvéd-fõruharaktár épitésének, és az épitésre szükséges költségeknek engedélyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XXIII. törvénycikk
      A Ludovika-akadémiára vonatkozó 1872:XVI. és 1883:XXXIV. törvénycikkek némely rendelkezéseinek módositásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XXIV. törvénycikk
      Az inséges tengerészek kölcsönös segélyezése iránt a Németbirodalommal 1889. évi november 10-én kötött egyezmény beczikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1890. évi XXV. törvénycikk
      A kir. itélõtáblák és kir. fõügyészségek szervezésérõl


Összesen 415 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat