1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1880-1889
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi I. törvénycikk
      A phylloxera vastatrix rovar ellen követendõ rendszabályok ügyében kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi II. törvénycikk
      A phylloxera vastatrix rovar ellen követendõ rendszabályok ügyében kötött és az 1880:I. törvénycikk által beczikkelyezett nemzetközi egyezménybõl folyó ideiglenes intézkedésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi III. törvénycikk
      Az ország némely részeiben jelentkezõ inség elháritására szükséges költségek fedezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi IV. törvénycikk
      Az ország némely inséges vidékén vetõmagban szükölködõ községek által felveendõ kölcsönök állami közvetitésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi V. törvénycikk
      Az 1880. évi államháztartási hiány részbeni fedezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi VI. törvénycikk
      Bosznia és Herczegovinának az 1878. évi julius 13-án kelt berlini szerzõdés által, az osztrák-magyar monarchiára átruházott közigazgatása tekintetében szükséges intézkedésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi VII. törvénycikk
      A hátralékos szõlõdézsmaváltsági tartozások befizetésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi VIII. törvénycikk
      Az államkölcsönök tõketörlesztési évi járadékainak fedezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi IX. törvénycikk
      A földtehermentesitési kötvények törlesztésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi X. törvénycikk
      Az 1880. év elsõ negyedében viselendõ közterhekrõl és fedezendõ államkiadásokról szóló 1879:XLVI. törvénycikk hatályának kiterjesztésérõl az 1880. év május 31. napjáig

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XI. törvénycikk
      A szörénymegyei ideiglenes közigazgatási rendszernek három évre való fentartásáról szóló 1877:IV. törvénycikk hatályának további egy évre való kiterjesztése iránt

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XII. törvénycikk
      Az 1875:VI. törvénycikk 1. §-ában foglalt rendelkezés kivételes felfüggesztésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XIII. törvénycikk
      Az osztrák-magyar banknak az 1878:XXV. törvénycikkhez mellékelt alapszabályai 82. czikkében foglalt, a bankjegyeken alkalmazandó czimerrõl szóló rendelkezés függõben tartásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XIV. törvénycikk
      A szegényjog kölcsönös biztositása tárgyában Francziaországgal 1879. évi május 14-én kötött szerzõdésrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XV. törvénycikk
      A Szeged szab. kir. város törvényhatóságába kiküldött királyi biztos kinevezésérõl és hatáskörérõl szóló 1879:XX. törvénycikk érvényének meghosszabbitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XVI. törvénycikk
      Uj-Szeged községnek Szeged szab. kir. várossal való egyesitésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XVII. törvénycikk
      Szeged szab. kir. város ujjáépitésének keresztülvitelérõl s az erre szükséges költségek viselésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XVIII. törvénycikk
      Szeged szab. kir. város területén emelendõ épitmények adómentességérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XIX. törvénycikk
      A Szeged szab. kir. város területének árviz elleni biztositására 1879. évben tett munkálatok költségeinek viselésérõl és az államkincstárból Szeged városnak ugyanezen évben adott elõleg-összeg megtéritésének elengedésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XX. törvénycikk
      A Tisza és mellékfolyói mentében alakult vizszabályozó és ármentesitõ társulatok és Szeged szab. kir. város részére kötendõ állami kölcsönrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XXI. törvénycikk
      Az 1880. évi államköltségvetésrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XXII. törvénycikk
      A Belgiummal az áruvédjegyek ótalma tárgyában 1880. évi január 12-én kötött egyezményrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XXIII. törvénycikk
      A honvédelmi ministerium 1879. évi költségvetésének elhelyezési rovatában, az 1879:XXXVI. törvénycikk által elõidézett elszállásolási költségtöbbletnek fedezésére szolgáló póthitelrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XXIV. törvénycikk
      A Fiumei kikötõ Zichy-molóján egy tervezett tárház épitésére felveendõ kölcsönrõl és annak fedezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1880. évi XXV. törvénycikk
      A Fiume és a nyugat-európai kikötõk közt rendes gõzhajózási összeköttetés létesitésérõl


Összesen 472 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat