1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi I. törvénycikk
      Az Észak-német-szövetség-, Bajorország-, Württemberg-, Baden- és Hollandiával 1868. október 25-én kötött távirdai egyezményrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi II. törvénycikk
      A pesti áru- és értéktõzsde, valamint a vidéki termény és gabonacsarnokok külön biróságainak visszaállitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi III. törvénycikk
      Az osztrák-magyar monarchia és Angolország között az 1867. évi XVI. törvénycikk III. Czikke értelmében kötött és Bécsben 1869. évi deczember 30-án aláirt pótegyezmény miután az az országgyülés által elfogadtatott, s utóbb mindkét szerzõdõ fél részérõl szokott módon megerõsittetett, ezennel az ország törvényei közé igtattatik

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi IV. törvénycikk
      Az 1869. évi XXVI. törvénycikk hatályának kiterjesztésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi V. törvénycikk
      Õ császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb udvartartása költségeirõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi VI. törvénycikk
      A magyar koronához tartozó tengerpart kikötõibõl tengeren külföldre szállitott tölgyfa után szedett kiviteli illeték megszüntetésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi VII. törvénycikk
      A pénzügyi törvényszékek ideiglenes fentartása iránt

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi VIII. törvénycikk
      A postajövedék 1869. évi kiadásainak fedezésére póthitel ajánltatik meg

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi IX. törvénycikk
      Az 1849. évtõl az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdíjairól

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi X. törvénycikk
      A Duna-folyamnak a fõváros mellett szabályozásáról s a forgalom és közlekedés érdekében Buda-Pesten létesitendõ egyéb közmunkák költségeinek fedezésérõl és e közmunkák végrehajtási közegeirõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XI. törvénycikk
      Az 1870. évi államköltségvetésrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XII. törvénycikk
      A közös magyar-horvát törvények kihirdetésérõl Horvát- és Szlavonországokban

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XIII. törvénycikk
      A törvények kihirdetésérõl szóló 1868:III. tc. 4. §-ának módositásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XIV. törvénycikk
      Az 1868:LIV. tc. némely szakaszainak módositásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XV. törvénycikk
      A királyi vegyes biróságok törvénybe iktatásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XVI. törvénycikk
      Az itélõ birák számának meghatározásáról a felebbviteli biróságoknál

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XVII. törvénycikk
      A szabadalmazott osztrák államvaspálya-társulat adójáról és azon vállalatok által fizetendõ adó felosztásáról, melyek igazgatósági székhelye vagy a magyar, vagy az osztrák állam területén fekszik, de üzletüket a másik állam területére is kiterjesztik

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XVIII. törvénycikk
      Az állami számvevõszék felállításáról s hatáskörérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XIX. törvénycikk
      A Temes-folyó s Béga-csatorna területén eszközlött s még eszközlendõ ármentesitési munkálatok költségeinek beszedésérõl, s e területre az 1868:XXV. törvénycikk 7. §-ában foglalt kedvezmény kiterjesztésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XX. törvénycikk
      A szõlõváltsági kötvények szelvényadójáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XXI. törvénycikk
      Az õ császári és ap. kir. Felsége 1869. évi keleti utja költségeinek pótlásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XXII. törvénycikk
      A pest-dunai rakparton épitendõ házak adómentességérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XXIII. törvénycikk
      A függõ államadósság ellenõrzésére kiküldött bizottságról szóló 1868:XLVI. tc. 5. §-ának módositása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XXIV. törvénycikk
      A 10 krajczáros papir váltó és 6 pengõ krajczáros ezüst váltópénzeknek a közforgalomból kivonásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi XXV. törvénycikk
      Az országgyülési képviselõk lakbérilletményérõl


Összesen 485 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat