1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1526-1790   II. Mátyás, 1608-1619
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi törvénycikkek
      Elõbeszéd

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) I. törvénycikk
      A vallásügyrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) II. törvénycikk
      A magyarokkal és törökökkel kötött békérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) III. törvénycikk
      A nádor és személynök választásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) IV. törvénycikk
      A korona visszahozásáról és õrzésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) V. törvénycikk
      A kincstárnokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) VI. törvénycikk
      A tanácsba milyen püspökök bocsáthatók? és hogy a magyar tanács nélkül az országban egy várost is ki ne vegyenek és szabaddá ne tegyenek

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) VII. törvénycikk
      A szent székrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) VIII. törvénycikk
      A jezsuita atyákról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) IX. törvénycikk
      Az adományok és ideiglenes átruházások kiadása módjáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) X. törvénycikk
      A cancellárság tisztét valamelyik jól érdemesült személynek kell adományozni, és a királyi felség a magyar ügyekben csupán magyar tanácscsal éljen, és a kérvényezõk is, a magyar tanácsosokon és titkárokon kivül, mint a kikre tartozik, a kiadványaik érdekében másokhoz ne forduljanak

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XI. törvénycikk
      A véghelyek tiszttartóságait és kapitányságait az országban magyar birtokosoknak kell adományozni és a szlavoniai várõrségekre nézve a királyi felség a fenséges Ferdinánd fõherczeg urral követek utján végezzen

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XII. törvénycikk
      A külföldi katonák kivitelérõl; Zeng szabadvárosnak a korona alatt megtartásáról, meg a szlavoniai õrhelyek megerõsitésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XIII. törvénycikk
      A szabad városokban, a méltóságok és tisztségek miképen illessék a magyarokat és a németeket egyaránt és hogy a magyarok meg a csehek vagyis szlávok minden ellenmondás nélkül házakat vásárolhassanak

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XIV. törvénycikk
      A magyarok panasza Kassa és Sopron szabad városok polgárai ellen

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XV. törvénycikk
      Hogy a királyi felség, a királyi fiscusra háramlott fekvõjószágokat, a jól érdemesült személyeknek ne pénzért, hanem ingyen adományozza

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XVI. törvénycikk
      A karoknak és rendeknek, a bécsi czikkelyekhez képest, a maguk kiváltságaikban és szabadságaikban való megtartásáról és arról, hogy a mit a közönséges országgyülésen végeztek, azt Õ felsége hitlevelével megerõsitse

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XVII. törvénycikk
      A többi bécsi czikkelyek még a jelen országgyülés alatt elhatározás alá kerüljenek

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XVIII. törvénycikk
      Hogy a király Õ felsége az országban lakjék

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XIX. törvénycikk
      Az Ausztriának elzálogositott fekvõjószágok ingyen visszaadásáról vagy visszaváltásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XX. törvénycikk
      Lubló várát a lengyelektõl a tizenhárom szepesi várossal együtt váltsák vissza és az általuk erõszakkal elfoglalt határokra nézve hozzájuk megkeresést intézzenek

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XXI. törvénycikk
      A király Õ felsége a véghelyekrõl gondoskodjék

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XXII. törvénycikk
      Az uzsorások, a kik nyereségvágyból a fiscus fekvõjószágaira és az érczbányákra pénzt adtak, ezt elveszitsék és azon felül a jövedelmek becsüjén maradjanak

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1608. évi (k. e.) XXIII. törvénycikk
      Murány és Lipcse váraknak visszaváltása a magyarok részérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1609. évi törvénycikkek
      Elõbeszéd


Összesen 227 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat